Kho lạnh Trại Bel Gà

Quy mô : 49.456.599.820

Địa điểm: Thành phố Đà Lạt

Thời gian thực hiện: Tháng 02/2013

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Bel Gà