Kho lạnh doanh nghiêp Bình Phương

Quy mô : 36m2

Địa điểm: tỉnh Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: Tháng 03/2010

Tên chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Bình Phương – Đà Lạt, Lâm Đồng