Lập hồ sơ cấp phép khai thác nước mặt

ho-so-cap-phep-khai-thac-nuoc-mat
 • Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2015.
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ TN&MT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý nước cấp (nếu có)
 • Kết quả phân tích
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (mẫu số 05 phần I thông tư 27/2014/TT-BTNMT);
 • Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (mẫu số 29 phần IV thông tư 27/2014/TT-BTNMT); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành) (mẫu số 30 phần IV thông tư 27/2014/TT-BTNMT);
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước.
 • Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
 • Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có thời hạn tối đa là mười lăm (15) năm, tối thiểu là năm (05) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là ba (03) năm, tối đa là mười (10) năm;
Tùy theo quy mô, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan cấp phép
Tùy theo quy mô, cơ quan cấp phép là một trong các cơ quan sau:
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh