Hồ sơ môi trường cần thiết

ho-so-moi-truong-can-thiet

Để doanh nghiệp nắm vững các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở, Công ty Môi Trường Việt gửi đến Quý khách hàng Bảng tóm tắt các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước và sau khi dự án đi vào hoạt động.

1. Các căn cứ pháp luật về môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2015.

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ TN&MT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT quy định chi tiết về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

DỰ ÁN ĐÃ HOẠT ĐỘNG 
DỰ ÁN ĐÃ
 HOẠT ĐỘNG 
MỐC THỜI GIAN DỰ ÁN MỚI 
Giai đoạn thành lập dự án Giai đoạn thi công dự án Giai đoạn hoạt động dự án  Giai đoạn đóngcửa dự án 
Đối tượng
Dự án đã hoạt động trước ngày 01/01/2015
Nhưng chưa có bất kỳ hồ sơ môi trường nào
 01/04/2015 Dự án mới thành lập và chưa đi vào hoạt động hoặc dự án có sự thay đổi về quy mô, công nghệ sản xuất,… tương ứng với đối tượng phải lập lại ĐTM theo luật quy định
Hồ sơ cần thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc
Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)
 - Lập Báo cáo hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. 
- Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất;
- Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước mặt;
- Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;
- Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
 - Lập Báo cáo cải tạo và phục hồi môi trường.
- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
Dự án đã thực hiện