Lĩnh vực hoạt động

1. DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG:

 • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 • Lập Đề án bảo vệ môi trường;

 • Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường;

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất;

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước mặt;

 • Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;

 • Hồ sơ xin Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

 • Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

 • Lập Báo cáo hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức;

2. TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH:

 • Hệ thống xử lý nước cấp phục vụ sinh hoạt;
 • Hệ thống xử lý nước cấp phục vụ công nghiệp;
 • Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;
 • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp ;
 • Hệ thống xử lý khí thải lò hơi,…
 • Hệ thống xử lý bụi nhà máy,…

3. THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN:

 • Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp
 • Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

4. TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG KHO LẠNH