Kho lạnh - Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Quy mô : 

Địa điểm: tỉnh Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2009

Tên chủ đầu tư: Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng