Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

bao-cao-giam-sat-moi-truong

Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở. Số liệu quan trắc sẽ giúp cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố, xử lý môi trường kịp thời.


 • Đối tượng thực hiện: Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh
 • Tần suất thực hiện: 2 4 lần/năm.
Tần suất thực hiện được nêu cụ thể trong Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản đã được phê duyệt/xác nhận.
 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT quy định chi tiết về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt
 • Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
 • Các giấy tờ khác liên quan
Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường