Lập đề án bảo vệ môi trường

de-an-bao-ve-moi-truong
 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT.
 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cấp.
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cấp.
 • Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
 • Các hồ sơ môi trường khác hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn; giấy phép khai thác nước dưới đất; giấy phép xả thải, hóa đơn chứng từ liên quan; biên bản thanh kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về môi trường,.….
 • Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
 • Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
 • Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
 • Tối đa bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan ngang bộ;
 • Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Thời hạn quy định không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ.
Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan phê duyệt.
Tùy theo quy mô, cơ quan cấp phép là một trong các cơ quan sau:
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Đối tượng thực hiện

 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ TN&MT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

Hồ sơ cần thiết

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
 • Các hồ sơ môi trường khác hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn; giấy phép khai thác nước dưới đất; giấy phép xả thải, hóa đơn chứng từ liên quan; biên bản thanh kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về môi trường,.….

Hồ sơ đề nghị

 • Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
 • Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:
  • Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
  • Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ

 • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

 • Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan phê duyệt

 • Tùy theo quy mô, cơ quan cấp phép là một trong các cơ quan sau:
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ủy ban nhân dân huyện

Xử phạt vi phạm

 • Xử phạt theo nghị định 179

Các dự án Môi Trường Việt đã lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết:

 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Chợ Bảo Lâm"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Khách sạn DuParc Đà Lạt"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Nhà máy thép Việt Á"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Nhà máy tơ lụa Bảo Lộc"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trung tâm Y tế huyện Đam Rông"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trung tâm giáo dục và giải quyết việc làm số 2"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 và đường dây đấu nối 110 Kv"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Nhà máy thủy điện Đam B'ri và đường dây đấu nối 110 Kv
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Nhà máy chế biến chè Lâm Đồng"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Nhà máy chế biến chè TFB Việt Nam"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trại chăn nuôi heo tập trung Nguyễn Thế Truyền"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trung tâm Y tế Đà Lạt và các đơn vị trực thuộc"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Bãi rác Lâm Hà"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Khu biệt thự nghỉ dưỡng Cadasa Đà Lạt"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án "Trang trại chăn nuôi tập trung Nguyễn Văn Hòa
 • Đang cập nhật........

Các dự án Môi Trường Việt đã lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản:

 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Nhà máy se tơ Đông Lâm"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Đơn Dương"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Lâm Hà"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Lạc Dương"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Cát Tiên"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Cát Tiên"
 • Lập Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án "Các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế Đà Lạt"
 • .Đang cập nhật............................................

Hình ảnh các dự án Môi Trường Việt đã lập Đề án Bảo vệ môi trường:

de-an-bao-ve-moi-truong-trung-tam-y-te-da-lat

Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho Trung tâm y tế Đà lạt

De-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-cho-thuy-dien

Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho Thủy điện Đam B'ri

De-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet-cho khu-nghi-duong-cadasa-da-lat

Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho Khu nghỉ dưỡng Cadasa Đà Lạt

De-an-chi-tiet-cho-trai-chan-nuoi-heo-Nguyen-The-Truyen

Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Thế Truyền

 

De-an-chi-tiet-khach-san-Duparc-Da-Lat

Lập đề án Bảo vệ môi trường chi tiết cho Khách sạn DuParc Đà Lạt